هوش تجاری|سپهر‌نت ایرانیان

هوش تجاری ابزاری است که به شناسایی هوشمندانه داده‌های اطلاعاتی، تجمیع آنها و تحلیل چند بعدی داده‌ها که از منابع مختلف به دست آمده می پردازدو نیازهای اطلاعاتی و مدیریتی را در زمینه تصمیم‌سازی برطرف می‌کند.برای بسیاری از بانک ها و موسسات مالی، مدیریت موثر مشتریان در سطح شعب عامل حیاتی برای موفقیت است. در