هشدار در حوره بانکداری الکترونیک|سپهر‌نت ایرانیان

خدمات بانکداری الکترونیکی به دو روش قابل ارائه است: بانکداری دوگانه ( Double Banking)ترکیبی از کانال های تحویل الکترونیکی و بانکداری سنتی است. بانک هایی که فعالیت بانکداری مرسوم را که در آن خدمات بانکی با مراجعه مستقیم مشتریان و در محلی مانند اداره انجام می شود، همراه با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی.بانک های مجازی (Virtual Bank)بانکی