مشاوره تخصصی

 
 

امروزه مدیران فناوری اطلاعات با چالشهای زیادی روبرو هستند ، محدودیهای هزینه زمان و پرسنل و همچنین انتظار در ارائه خدمات فناوری اطلاعات در یک فضای تجاری جامع از جمله این نگرانیهاست .

متدولوژی مشاوره ای شرکت سپهرنت ایرانیان و همچنین طرح و برنامه مشاوران این شرکت، جهت دهی مناسب به بخش فناوری اطلاعات برای رسیدن به شرایط بهینه میباشد. بازنگری وضعیت موجود، تعیین اهداف و آرمانها و تعریف طرح عملیاتی برای پرکردن فضاهای چالشزا، در سرلوحه خدمات حرفه ای این شرکت قرار گرفته است.

خدمات مشاوره ای این شرکت شامل موارد ذیل است:

  • تدوین طرح جامع بخش فناوری اطلاعات سازمان
  • سازماندهی بخش فناوری اطلاعات
  • مشاوره در زمینه انتخاب شرکتها و نرم افزارهای مناسب سازمان
  • بررسی و تایید طرحهای فنی ارائه شده از سوی شرکتها
  • نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات سازمان