مقالات 
     

 موضوع مقاله

 نویسنده

سمت

 فایل

نسل جدید سیستم های متمرکز بانکی
آقای مهندس رحمانی  مدیر عامل
 

 هوش تجاری و کاربرد آن در بانکداری
 خانم مهندس مظفری مدیر توسعه تجاری